(06)55 980 919 (Havenmeester) info@wsvdebuitenhaven.nl

Persbericht Gemeente Kampen


Update baggerwerkzaamheden in de Nieuwe Buitenhaven

Op donderdag 25 oktober vond onderzoek plaats op de plek waar tijdens baggerwerkzaamheden in de Nieuwe Buitenhaven vervuiling is aangetroffen. Inmiddels zijn de resultaten bekend.

Overeenkomstig het eerste waterbodemonderzoek is uit het onderzoek naar voren gekomen dat het slib zware metalen, PAK’s en minerale olie bevat; daarnaast is ook waterstofcyanide aangetroffen. De aangetroffen concentratie is echter laag en komt niet vrij als er niet in de bodem geroerd wordt. Er was of is dus geen gevaar voor de volksgezondheid.

Vervolg

Als volgende stap worden nog enkele extra monsters genomen om nauwkeuriger te kunnen bepalen waar de verontreiniging zit. Dan wordt duidelijk hoe deze laatste hoek van de Nieuwe Buitenhaven gebaggerd kan worden. De resultaten hiervan zijn over naar verwachting twee weken bekend.

Tot die tijd vinden in deze hoek geen werkzaamheden plaats. Het baggerwerk in de ingang van de haven kan wel afgemaakt worden.

Omwonenden zijn inmiddels per brief geïnformeerd.